М туслах

Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүү бүртгэлийн тогтолцоо, дотоод хяналт

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн байдлын тайлан

Орлого, үр дүнгийн тайлан

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

Жилийн тайлан

(сая төгрөгөөр)

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Байвал зохих

Биелэлт

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаан

>9%

???

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа

>12%

???

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

>25%

???

Гадаад валютын нээлттэй позиц болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)

<+/-15%

???

Гадаад валютын нээлттэй позиц болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)

<+/-30%

???

Танд

Харилцах данс

Дижитал зээл

Шилжүүлэг

Таны бизнест

Харилцах данс

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Овердрафт

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот-14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сентрал Тауэр, 1-р давхар, М харилцагчийн төв

Утас: 1800 2929
hello@m-bank.mn

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл

М community-д нэгдээрэй

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2023. М банк

Үйлчилгээний нөхцөл

EN